проф. Златозар Боев

Проф. Златозар Боев е зоолог, орнитолог и палеонтолог. Роден е на 20 октомври 1955 г. в София. Началното, основното и средното си образование завършва в родния си град в 15-о училище с гимназия „Адам Мицкевич“. Висше образование, специалност „Биология“ завършва в Катедра „Зоология“ на Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1980 г. при професор Цоло Пешев със защита на дипломна работа върху дребните бозайници от Огражден планина. Полага основите на палеоорнитологията като научно направление в България. Изгражда най-богатите на Балканския полуостров и в Югоизточна Европа колекции от фосилни и субфосилни птици, сравнителна остеологична колекция от рецентни птици и научна библиотека с над 15 000 публикации по палеонтология и еволюция на птиците. Открива и описва 4 рода, 32 вида и 1 подвид изкопаеми птици от България и Гърция. Автор е на над 810 научни и научно-популярни статии, книги и учебници, отпечатани в 20 страни в Европа, Азия и Северна Америка.